خلاصه ای از نسخه تعزیه (( خروج مختار 

 

مختار :

منت خدای را که بود فرد کردگار

باشد کریم و دادگر و آفریدگار

یارب عنایتی بنما تو ز مرحمت

تا بهر انتقام کشم تیغ خون فشان

ابراهیم :

ای خالقی که جمله مخلوق انس و جان

شکر تو عاجزانه برانند بر زبان

مختار :

نیست منظور به جز خواستن خون حسین

نیست منظور به جز خون جوانان حسین

قاتلان شه لب تشنه بیارید برم

که من از کرده این قوم بسی خون جگرم

ابراهیم :

نما تو بر سر اورنگ اقتدار قرار

که من به مرکب خود می شوم به جنگ سوار

ابن مطیع :

شکر خدا به کوفه شدم صاحب اختیار

شکر خدا که آل علی شد به غم دچار

شکر خدا که جمله مردم شدند مزید

بر امر و بر طاعت سلطان دین، یزید

ایاز :

السلام ای امیر کل رفیع

والی کوفه ای ابن مطیع

جمع بنموده شیعیان یکسر

بهر بیعت تمام خرد و کبیر

عن قریب است او به اوج کند

بهر بگرفتنت خروج کند

ابراهیم :

ای دلاور کن بزرگی خون من امشب مریز

از بزرگان جهان خوش نیست تندی و ستیز

ایاز :

کی گذارم تا بری سالم تو جان خود به در

ضرب شمشیری چنانت می زنم بر فرق سر

ابراهیم :

ای جفاپیشه تو را مر جگر فولاد است

تیغ من تشنه به خونت چون سگ صیاد است

بستان تیغ ز دست من ایا شوم دغا

اجل آورده تو را بر سر راهم بیگاه

ابو خلیق :

آه و صد آه که از آتش جور مختار

می کشد عاقبت کار مرا سوی مزار

وای می رسد لشگر مختار به نزدم گستاخ

بهتر است آنکه چو روباه روم در سوراخ

ابراهیم :

رسد مرد مجنونی به مدنظر

بگیرید دورش همه سر به سر

مختار :

شد یقینم که تو هستی ز خدا بیگانه

ضرب چوب است که دیوانه کند فرزانه

کنم مشخص دیوانگی تو به محک

بیاورید ای عزیزان براش چوب و فلک

منقذ :

ای وای وای لشگر مختار بالیقین

سازند پاک روی زمین نسل قاتلین

آه و فغان که رفت ز ما طاقت و قرار

بهتر بود فرار نمائیم اختیار

ابراهیم :

ای دلیران کیست سازد جانب صحرا فرار؟

باش تا بینم که باشی ای لعین بد شعار؟

مختار :

داغها بر دل مرا بد زین لعین بی حیا

قاتل شهزاده اکبر باشد این شوم دغا

حیف و صد حیف از علی اکبر رعنا جوان

پاره پاره شد تنش از جور و ظلم ناکسان

ابن سعد :

فغان که دولت مختار گشته عالم گیر

لوای شوکت او رفته تا سپهر منیر

اباحفص :

پدر فدات چرا واله و پریشانی؟

به بخت خویش به جنگی و زار و حیرانی

ابن سعد :

تو خواهر زاده مختار هستی

پدر را از دل و جان یار هستی

به دایی بهر بابا کن وساطت

مرا بنما رها از این مشقت

ابراهیم :

چهارتن  زدلیران به همرهم اکنون

روان شوید که در دل مراست راز نهان

ایا گروه بایستید در برون سرا

مباد آنکه گریزد همین لعین دغا

(بالا سر ابن سعد)

بخواب روی زمین ای لعین ابتر من

سرت به مثل سر شگ جدا کنم از تن

نهید میان طبق رأس این لعین شریر

به رسم تحفه برید این طبق حضور امیر

(خدمت مختار)

حضور حضرتت آورده ام به صد تعظیم

هر آنکه خواسته بودی کنون ز ابراهیم

خولی :

ای وای که از وحشت مختار دلاور

افتاده شرر در سپه کوفه سراسر

من داخل آن مزبله پنهان شوم از ترس

هر کس به سراغ آیدم از مومن و کافر

برگو سه ماهه به سفر رفته نیامد

گویا ز سفر سوی سفر رفته نیامد

ابراهیم :

بگشائید در خانه خولی یاران

تا بجویم ز همان ظالم مردود نشان

زن شامی :

ای امیر الامرا ، خولی شوم کافر

نیست در خانه  سه ماه هست که رفته سفر

زن کوفی :

ای برادر زمن غم زده بشنو ز وفا

تا نشانی دهم از خولی بی شرم و حیا

داخل چاه توالت شده پنهان مثل موش

دو سه روز است چو سگ می کند افغان و خروش

------

شبی آورد آن سر را به خانه

که شد خانه بهشت جاودانه

نهادش در تنور این نا مسلمان

به خاکستر نهان چون ماه تابان

که ناگه نیمه شب با آه و زاری

ز سقف خانه شد داخل عماری

نمودم شستشویش بهتر از جان

بسی بهرش زدم بر سینه و سر

مختار :

بس بود ای زن که شد جانم کباب

خون ز چشمانم روان شد بر جای آب

ای دلیران زین لعین بی حیا

بند از بندش کنید اکنون جدا

شمر :

ای سنان وقت گریزاست که شدکار از دست

چاره بنما که در این کوفه نه بتوانی نشست

سنان :

آری ای شمر بیا تا بگریزیم اکنون

چونکه در کوفه یقین پرچم ما گشت نگون

ابراهیم :

شکر لله که گشتند در این لحظه دچار

در کفم این دو تبهکار لعین غدار

پردلان جمله نمائید شما چهار طرف

عمر این هر دو تبهکار نمائید تلف

دست این هر دو سیه روی دغا بربندید

بسوی دارالعماره، بر مختار برید

نوفل :

آه و صد آه که دیگر نبود راه فرار

بوالعجب دست اجل گشته مرا سخت دچار

چادر اندر سر خود می فکنم مثل زنان

تا بدین حیله مگر آنکه برون آرم جان

ابراهیم :

کیستی ای زن و برگوی روانی به کجا؟

به کجا می روی ای زن تو بیان کن تنها

مختار :

چادر از فرقش بکش تا آنکه بشناسم نخست

کیست این ظالم که خودرا مثل زن کرده درست؟

ابراهیم :

بزنیدش کتک و وارونه سازید سوار

پس به بازار بگردانید با خواری خوار

مختار :

شماها بر سرم منت گذارید

بکوشید حرمله نزدم بیارید

حرمله :

منم که خصم رسول و دشمن دینم

منم که قاتل اولاد آل یاسینم

منم که تیر فکندم به حنجر اصغر

منم که رحم نکردم به شاه تشنه جگر

مختار :

خدا عذاب تو در جهان زیاد کند

کسی ندیده چو تو ظلمی بی حساب کند

زنید تیر به جسمش که خوار و زار شود

به درد و محنت و غم این زمان دچار شود

حکم بن طفیل :

حکم بن طفیلم ای عزیزان

شدم مغضوب اندر نزد سبحان

مختار :

کنم شکر تو ای خدای جهان

که ابن طفیل است به دیده عیان

مختار :

ایا گروه شما بعد جور و جفا

دست و پا برید از همین لعین دغا

ابراهیم :

برید دست و پایش شما

که او دو دست عباس کرده جدا

ابوالحنوق :

منم بوالحنوق آنکه از راه کین

زدم سنگ پیشانی شاه دین

بیامد برم قاسم ابن الحسن

زگلزار شه آن گل یاسمن

زدم تیغ خود را چنان بر سرش

سیه کردم از کین سر مادرش

مختار :

زنید چوب بر پا و بر پیکرش

برید از خنجر کین سرش

ابراهیم :

دو پایش گذارید به چوب و فلک

رسانید فریاد او بر فلک

مختار :

بارالها صد هزاران شکر ای پروردگار

قاتلین کربلا رفتند بر بالای دار

یا حسین مختار اگر نآمد به دشت کربلا

قاتلانت را یکایک من رساندم بر سزا

بارالها باز بنما زود راه کربلا

شیعیان دارند بر دل آرزوی کربلا

 

((پایان مجلس ))

نقشها :

1- مختار

2- ابراهیم اشتر

3 ابن مطیع

4- ایاز

5- ابوخلیق

6- منقذ

7- ابن سعد

8- اباحفص

9- خولی

10- زن شامی

11- زن کوفی

12- شمر

13- سنان

14- نوفل

15- حرمله

16- حکم ابن طفیل

17- ابوالحنوقمنبع وبسایت نسخه تعزیه

کاری از دوست عزیزمان  آقای امیر حسین کریمی علویجه

http://salam3000.blogfa.com 


کیمیایست عجب تعزیه داری حسین .... که نتوان زکسی منت اکثیر کشد
یکی از نویسندگان وبسایت : عباس سیفی نژاد
09184339021
****
09365088749

abas.seyfi@yahoo.com

استدیو عسگری
سایت تعزیه حصار خروان
بازار شام
حمزه سید الشهدا
ساوه
سبزوار
شاه چراغ
امام زاده نجمه خاتون
امام زاده اسحاق
شاهزاده بی بی حلیمه خاتون
شاهزاده اسماعیل
حضرت معصومه
جشنواره عاشورایی
بلوچستان
فارس
کردستان
مشهد
رزدجرد
تعزیه حضرت عباس و امام حسین به زبان ترکی
نسخه قدیمی
نسخه تعزیه به زبان ترکی
نسخه تعزیه
ترکی
قزوین
ورس
شیراز
یزد
اردهال
کاشان
اردبیل
شهادت حضرت قاسم
شهادت حضرت علی اکبر
شهادت حضرت حربن ریاحی
شهادت حضرت رقیه
شهادت امام رضا
شهادت حضرت زهرا
شهادت حضرت علی (ع) را به عموم عاشقان و مردم جهان تسلیت عرض می کنیم
گروه های تعزیه خوانی
اطلاعیه
اعلانیه
دانلود
نطرسنجی
هیئت هفتگی
تفرش
درگذشت
مشهد
اراک
قم
تهران
اجرای تعزیه در سراسر ایران
محمد حسین محبی

پایگاه جامع عاشورا
ابزار و قالب وبلاگ
هواداران محمد حسین محبی
دهه سوم1393
اشعار(حدیث اشک)
مسجدآشتیانیها
تعزیه گوه مخلص تعزیه طالقان
ایوان زمان
استریو یاس زیاران
قیمت اهن
توپ صدا دانلود آهنگ
تعزیه نهاوند
همه چیز در سایت تعزیه
چوپان دروغ گو
نظرسنجی
نسخه تعزیه
تعزیه در روستای ازنوجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
فروش عمده ایرانسل
گنجینه تعزیه
استدیو عسگری
تعزیه سیرجان سایت
تعزیه در جلنگدران
تعزیه سیرجان
شیپور سعید نبئی
عكس تعزیه خوانان
بیوگرافی تعزیه خوانان
دانلود فیلم تعزیه
انجمن تعزیه ایران
تعزیه خوانی استان اراك
تعزیه حرفه ای ایران سایت
شماره تعزیه خوانان برتر
شاهنامه فردوسی
تعزیه قودجان
آپلودفایل
تعزیه سرا
روستای نایه سایت
نسخه تعزیه متوكل عباسی
نسخه به چاه انداختن حضرت یوسف
نسخه تعزیه پادشاهی حضرت یوسف
نسخه كامل مجلس تعزیه روح الارواح
نسخه مجلس تعزیه «عالم ذر»
استدیو عسگری
گنجینه تعزیه

دانشنامه عاشورا

 

مراسم تعزیه خوانی ( شبیه خوانی) در آبان وآذر 1394
طرح آموزش ترومپت تعزیه (به صورت مجازی )
سلام
اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ...
موضوع جدید؟
عکس های تعزیه از چندین دوره (70سال) به قبل و بعد . . . . . . . . .
نسخه های کامل انواع تعزیه ها به زبان های مختلف
توضیح نسخه تعزیه
نظر سنجی مهد تعزیه ایران1
دانلود تعزیه به صورت صوتی و تصویری

سخه قدیمی تعزیه +تعزیه سرای 72تن اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ... لباس تعزیه و اكو شیپور تعزیه صوتی و صویری تهران+قم+اصفهان+بوشهر+قزوین+تفرش و.... اساتید موزیک و موزیکال موسیقی اصفهان نسخه کامل تعزیه قزوین ترومپت و سایدرام تهران تعزیه در سراسر ایران در ایران وسراسر کشور به صورت مجازی تعزیه سرا 1 . صیاد کشی یزد 2. شهادت شاه شمس الدین محمد علویجه 3 . حج امام  اجرای تعزیه اجای مراسم تعزیه و نئاتر در ایران نسخه کامل تعزیه به زبان های مختلف مهدتعزیه ایران عباس سیفی نژاد 1394 با ما به روز باشد آموزش شیپور و ترومپد تعزیه دیدگاه جدید انواع نسخه های تعزیه به صورت pdf نسخه های .مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس در زمینه اراک و منسوب به می عکس در تعزیه جدید ترین نسخه های رایگان تعزیه حضرت رقیه بزم در تعزیه تعزیه سرای72تن اجرای مراسم تعزیه در ایران(قدیم) انواه نسخه های تعزیه در هر ضمینه ای نسخه تعزیه حضرت عباس به زبان ترکی مرداد و شهریور در تعزیه سرای72تن آموزش تعزیه تعزیه خوانی و شبیه خوانی علائدین قاسمی و رضا حیدری و امیر محبی و محمد حسین محبی و حبیب نا شیپور و ترومپت و سایدرام در تعزیه اشعار تعزیه خلاصه نسخه تعزیه 1393 تعزیه در شینقر سخه تعزیه های مختلف +عباس سیفی ن تعزیه خوانی زره پوشی و رزم تعزیه عکس های قدیمی تعزیه تفرش تعزیه در روستا های ایران اشعار چایی گوشه از تئاتر در تعزیه 

اولین وبلاگ داستان EXO
دانلود سریع نرم افزار
کدستان - مرجع بزرگ کد و ابزار رایگان وب نویسان
لنزک
bartarin ha
میــــــکس شـــــــارژ
دانلود سریع نرم افزار @
شبکه اجتماعی رنگریز
شبکه اجتماعی ایرانی رنگریز
اشعار(حدیث اشک)
تعزیه کاشمر
دانلود آهنگ جدید
تعزیه بادرود
استدیو یاس زیاران
تعزیه بنابر
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
استدیو عرفان تفرش
دانلود بازی و برنامه ی موبایل
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
مسجدآشتیانیها
ستاد برگزاری تعزیه روستای نشلج
هنرکده(دنیای موسیقی ،گیتار ، نت ،ترانه ،نقاشی و..)
گروه تعزیه خوانی باب الحوائج شهرکندر
ساعت دیواری طرح پانـــا اورجینال سایز بزرگ
تعزیه در اتو
تعزیه سرای سبز
هواداران استاد مظفر قربان نژاد
هفت گنج
تعزیه سرای هیو
حامیان تعزیه
دوستداران استاد رضا حیدری
سایت خبری روستا تولا
تعزیه خوانان نهاند
تعزیه حصار خروان
چوپان دروغ گو
تعزیه روستای ازنوجان
کفش کاغذی
جامعه مجازی ایرانیان
دوستاران ابولفضل صابری
خوانسار و تعزیه خوانی حرفه ای
گروه تعزیه خوانی نینوا
تعزیه هیئت قاسم ابن الحسن سرشک
کانون تعزیه شهرستان خلیل آبادخراسان رضوی
تعزیه خوانی در روستای نشلج
استدیوغلامی
هیات تعزیه شهر ششتمند
ندای تعزیه
نسخه تعزیه 1
تعزیه حرفه ای
نسخه تعزیه
یاران تعزیه
تعزیه قودجان
آشتیان
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
استدیوعرفان
تعزیه قمر بنی هاشم احمداباد زرند کرمان
تعزیه سنتی
سفینه نجات
وبلگ تعزیه
ساخت موزیک
تعزیه قودجان
تعزیه سیرجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
تعزیه سرای 72تن
تعزیه سرا
استدیو عسگری
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
روستای كهك

 

به نظر شما برترین موافق خوان كشور چه كسی می باشد؟؟؟بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
کل بازدیدها : نفر
کل مطالب : عدد

onLoad and onUnload Example

روزشمار محرم عاشورا
 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ

By Ashoora.ir & Blog Skin