مجلس «عالم ذر»

فهرست نسخه‌خوان:
هاتف
جبرئیل
پیغمبر(ص)
علی(ع)
امام حسن(ع)
امام حسین(ع)
نوح
داود
پیغمبران
ابوجهل
ابن ملجم
اسما
شمرهاتف:
ای اهل آسمان و زمین باخبر شوید
از پای تا به سر همه سمع و بصر شوید
حکم از خدا شده است چنین ای خلایقان
حاضر شوید عالم ذر ای موالیان
ماه محرم است بود وقت شور و شین
یاران نظر کنید به جانبازی حسین
بگرفته است رای خدا این‌چنین قرار
پیمان و عهد گیرد از این بندگان زار
خواهد جهنمی بکند خلق با بهشت
بهر مکان و منزل مخلوق نیک و زشت

جبرئیل:
ای هاتف خجسته‌ندا حامل سروش
امروز مژده چیست که آمد مرا به گوش
منظور چیست هاتف غیبی ز کردگار
واضح بیان نما که بگیرد دلم قرار
این خلقت از برای چه، این نور و نار چیست
پیمان عهد بحر چه، شرط و قرار چیست

هاتف:
زین خلقت آنچه رای خداوند سرمد است
بهر وجود اشرف خلقان محمد است
این دوزخ و بهشت به فرمان امر اوست
این یک برای دشمن و آن یک برای دوست
ماها که آفریده خلاق سرمدیم
خلقت شده ز نور جناب محمدیم
بر امر کردگار کنون ای طف سروش
تسبیح حق کنید سراسر کنید گوش
سبحان من تقدس و العز و الجلال
سبحان من تعزز باالجود و الکمال

جبرئیل:
ای اهل نور و نار ایا خلق آب و خاک
از مؤمن و منافق ناپاک را ز پاک
از انبیا مرسل و نامرسل هر چه هست
از بت‌پرست و گاوپرست و خداپرست
گر جن و گر پری است، گر انسان و گر ملک
لازم بود که صف به صف آیند یک به یک

پیغمبر:
سبحان من تعزز باالجود و الثنا
سبحان من یمیت له یحیی و لا فنا
حمد و ثنای ذات تو گویم به روز و شب
دایم مراست شکر تو یارت بود به لب
از مرحمت به قرب خودت رهنما نما
از فیض خویشتن تو مرا باش دلگشا

جبرئیل:
ای ختم انبیا، به سر انبیا بیا
تشریف آر عالم زر را بده صفا
ای کاینات را به وجود تو افتخار
عالم ز بودن تو بیا جمله برقرار
تعظیم شه کنید برون آمد آفتاب
صلوات را بلند فرستید بی‌حجاب

پیغمبر:
حمد....(۱)

جبرئیل:
قربان خاک پای تو ای ختم انبیا
فرموده است بر تو خداوند کبریا
اینجا که ایستاده علی نیست جای او
زیبد به فرق جن و ملک خاک پای او
بنشان به زیردست خودت این فلک جناب
تأکید نور مه بنماید ز آفتاب

پیغمبر:
بیا، بیا...(۲)

جبرئیل:
ای آفتاب برج سپهر پیمبری
وی بر سپهر رتبه، مه و مهر و مشتری
گفته خدا که ما به علی عقد فاطمه
بر بسته‌ایم پیش‌تر از خلقت همه
شیر خدا وصی تو بعد از جناب تو است
داماد و ابن عم تو نایب مناب تو است
هر کس که منکر تو و او گشت در جهان
گردد به او حرام بهشت و بهشتیان

هاتف:
ا‌َیا برادر من جبرئیل نیک‌اختر
چنین خطاب نموده است خالق اکبر
کنید عرض به پیغمبران ز خرد و کبار
که بر خدایی ما جملگی کنند اقرار
به بندگان خدا نیست جبر در این کار
قبول هر چه کند بنده خود بود مختار

حضرت محمد(ص):
اقرار می‌کنم به تو ای خالق احد
هم فرد بی‌مثالی و لم یولد و ولد
غیر از تو نیست واحد یکتا به کبریا
ذاتت منزه است ز هر چون و هر چرا
یارب ز فیض خویش مرا مستفیض دار
اقرار بندگی‌ات بنماییم اختیار

هاتف:
مرحبا یا محمد محمود
از طفیل تو شد جهان موجود
شیوه بندگی همین باشد
که تو کردی به درگه معبود
شادمان باش اعظم الشأنی
از همه ممکنات ای ذی‌جود

علی:
بعد احمد علی کند اقرار
به خداوند خالق غفار
بار الها به حق شأن علی
بگذر از جرم شیعیان علی

هاتف:
مرحبا بر تو حیدر کرار
آفرین بر تو و به این اقرار
این بود شیوه خداجویی
که تو اقرار کرده می‌گویی

جبرئیل:
کیست بعد از نبی کند اقرار
به خدایی قادر قهار
کیست گوید خدا یکی‌ست و دو نیست
این همه بنده زین جماعت کیست

امام حسن(ع):
من حسن نور چشم زهرایم
زهر‌نوش از جفای اسمایم
بنده خالق خداوندم
بر بلدهای دوست خرسندم
دارم اقرار بر خدایی تو
چون کنم وصف کبریایی تو

امام حسین(ع):
حسنین بعد حیدر کرار
به خداوند خود کنند اقرار
هر دو هستیم گوشوار عرش خدا
ارحم ای کردگار بی‌همتا

هاتف:
آفرین بر شما دو سرو روان
عهد کردید بر خدای جهان
هر که بنمود بر شما اقرار
امت است از محمد مختار

جبرئیل:
ا‌َیا جماعت ذرات لفظ استعداد
شوید مستمع بشنوید این فریاد
چنین خطاب شده از خدای عالمیان
دهید گوش به این حکم جمله از دل و جان
به وحدت احدیت همه کنید اقرار
که اوست واحد یکتا و رازق و ستار

نوح:
تو باش شاهد احوال نوح ای داور
که دوست است به این پنج تن ا‌َیا سرور
شود چه کشتی امید نوح طوفانی
به جز جوار علی افکند کجا لنگر

داود:
اَیا کریم منم داود وفا‌‌کردار
به دوستی همین پنج تن کنم اقرار
شفیع سیدمولا و سرور دارین
محمد است، علی، فاطمه، حسن و حسین

جبرئیل:
(بعد از هاتف)
ایها الناس کیست بعد علی
که پرستش کند به صوت جلی
فاش گوید بلند مردانه
هست مردی درین میان یا نه

جبرئیل:
‌ا‌َیا جماعت ذرات از سیاه و سفید
شده است حکم دوباره ز کردگار مجید
که هر که طالب باغ بهشت و کوثر هست
دو چشم او به عطاهای جود وافر هست
شود محب همین پنج تن به زیور زین
محمد است، علی، فاطمه، حسن و حسین

ابوجهل:
من ابوجهل زشت بی‌دینم
دشمن خاتم‌النبیینم
من زنم سنگ بر دهان رسول
دخترش را کنم ز کینه ملول

(جمع ذرات (پیغمبران) بعد ابوجهل ۳)

جبرئیل:
جمع ذراتیان کون و مکان
کیست آن روسیاه در دوران
که زند تیغ کین به فرق علی
بشکافد سر علی ولی
جبر و تفویض نیست ای حضار
هر که باشد به کار خود مختار

ابن ملجم:
منم آن ابن‌ ملجم غدار
که به بغض علی کنم اقرار
من زنم تیغ کین به وقت سجود
بر سر آن گزیده معبود
همه دانید ایها ‌الحضار
که به قتل علی کنم اقرار

جبرئیل:
(بعد از ابن ملجم)
ایها الناس از کهین و مهین
کیست از زمره زنان لعین
به حسن زهر کینه نوشاند
قدسیان را سیه بپوشاند
نیست مجبور د‌‌ل‌پریش بود
هر که مختار کار خویش بود

اسما:
منم اسما کز جفای یزید
می‌کنم ظلم بر امام وحید
می‌زنم آب آتشین بدنش
می‌دهم من به باد خاک و گلش
قاسمش را یتیم خواهم ساخت
طفل‌هایش الیم خواهم ساخت

جبرئیل:
(بعد از اسما)
کیست آن رو‌سیاه در دارین
که ببرد سر امام حسین(ع)
به تنش اسب کین که می‌تازد
سر او را به نی که می‌سازد
که کند خواهرش ز ظلم اسیر (۴)
جبر و تفویض نیست ای حضار
هر که باشد به کار خود مختار

شمر:
ایها الناس شمر ذی‌ الجوش
نام من هست کار هست ز من
من ببرم سر امام حسین
من نترسم ز خالق کونین
من حسین را ز زین نگون سازم
ولوله من به عرش اندازم
خواهرش را کنم اسیر جفا
سربرهنه برم به شام دغا
من نترسم ز خالق اکبر
خوف کی باشدم ز پیغمبر

هاتف:
(بعد از اقرار مخالفان)
وای ای شیعه اول غم شد
عالم ذر مه محرم شد
اشک ریزید شیعیان ز دو عین
خون ببارید در عزای حسین
هست در راه جبرئیل امین
حکم تازه رسد ز عرش برین

جبرئیل:
(بعد از مکالمه آخر هاتف)
السلام ای خاتم پیغمبران
آمدم از عرش با آه و فغان
تحفه‌ای آوردم از رب جلیل
بر کفم آبی ببین چون سلسبیل(۵)

پیغمبر :
مر علیکم باد بر تو جبرئیل
چیست تحفه از خداوند جلیل

جبرئیل:
هست این پیمانه لبریز بلا
مرد خواهد نوشد این پیمانه را
کیست نوشد امتحان خالقست
هر که این پیمانه نوشد عاشقست
هر که نوشد باید از جان بگذرد
از زن و فرزند و یاران بگذرد
کیست آن کس دست بردارد ز جان
تا شود فردا شفیع عاصیان

پیغمبر:
تو ببر در نزد خلقان جهان
تا شود در من خدا بر تو عیان

جبرئیل:
(بعد از پیغمبر)
ای گروه اصفیا و اولیا
وی صفوف انبیا و اصفیا
آدم و نوح و ذبیح و هم خلیل
موسی و عیسی و ایوب علیل
یوسف و یعقوب و ادریس و شعیب
کیست نوشد جام را بی‌شک و ریب
(بلافاصله)
بار الها عالم ذر را ببین
سر‌فکنده بندگانت بر زمین
نیست مردی در میان این همه
تا بنوشد جام را بی‌واهمه
سر به زیر از چه شدید ای بندگان
در تحیر جمله پیغمبران

امام حسین(ع):
(وقت جام آوردن)
جبرئیلا من حسینم من حسین
پیش آور جام را با شور و شین
خوردن جام بلا کار من است
هر چه این کار من او عار من است
کی به جز من می‌خورد جام بلا
کی به جز من می‌رود در کربلا
جبرئیل این جام را ده بر حسین
تا بنوشد در حضور خافقین؟

جبرئیل:
یا حسین در خوردن جام بلا
نی همین خوردن بود قصد خدا
خوردن پیمانه اول مطلب‌ست
لب نهادن بر لبش جان بر لب است
تا نپویی راه دشت کربلا
تا نبینی خویش را اندر بلا
تا نگردد پاره پاره اکبرت
تا نگردد چاک حلق اصغرت
تا نگردد خواهرت اشتر‌سوار
چون اسیران فرنگ و زنگبار
تا نیفتی در میان آفتاب
تا نگردد جسم عریانت کباب
تا نبینی این همه درد گران
کی شود فردا فدای امتان

امام حسین(ع):
چشم چشم ای جبرئیل این شرط‌ها
جمله را کردم قبول ای باوفا
ما برای دادن جان آمدیم
نی برای رد فرمان آمدیم
ای خوش آن عاشق که معشوق خداست
و ای خوش آن طالب که مطلوبش خداست
صد هزاران تیغ بر جان می‌خرم
با اسیری‌های زینب چون کنم

زینب(س):
ای برادر جان بمیرد خواهرت
جان خواهر ایستادم در برت
نوش کن جام بلا ای مه‌لقا
خواهرت حاضر بود در کربلا
حاضرم گردم اسیر و دربه‌در
حاضرم خاک سیه ریزم به سر
حاضرم در کوفه و شام از جفا
سنگ‌بارانم کنند از بام‌ها
راضی‌ام از بهر جرم عاصیان
سی و شش منزل روم گریه‌کنان

امام حسین:
(بعد از زینب)
من به قربان وفایت زینبم
شد برآورده همین دم مطلبم
ترک جان و ترک اطفال و عیال
در ره جانان مباح است و حلال (۶)
بار الها در بلایم مستقیم
ق‍ُل‍‍ْت‌ُ بسم‌الله الرحمن الرحیم
می‌خورم این لحظه این جام بلا
در رضای خالق ارض و سما
(بعد از خوردن جام)
تو را شکر گویم من ای چاره‌ساز
که کردی از این هستی‌ام سرفراز
دو صد جان مرا گر نمودی عطا
به این ام‍ّتان می‌نمودم فدا
سر و جان من گر که باشد قبول
فدای سر ام‍ّتان رسول

جبرئیل:
داده پیام حضرت باری که یاحسین
از همت تو عالم ذر یافت زیب و زین
گشتی به راه ما تو ز اخلاص جان‌نثار
هستی به کار خانه ما صاحب‌اختیار
ریزند خون اگر ز گلویت فدای تو
غمگین مباش زان‌که منم خون‌بهای تو

امام حسین(ع):
گواه باش به عهدی که در حضور تو بستم
ستاده بر سر اقرار خویش بوده و هستم
هزار بار اگر کشته می‌شوم به فدات
مرا رضای تو شرط است راضی‌ام به رضات

جبرئیل:
فرموده کردگار چنین کی فدای ما
ویران دلی که هست درو هست جای ما
از خون وضو هر آن‌که نسازد عبادتش
مقبول نیست در حرم کبریای ما
ما پروریم دشمن و در خون کشیم دوست
کس را وقوف نیست ز چون و چرای ما

امام حسین(ع):
یارب تو ‌آگهی که نباشد برای ما
جان و سری به غیر رضای خدای ما
یارب چه می‌شود نشان برده‌ای ز لطف
امروز روز قتل که در کربلای ما

جبرئیل:
یا حسین گفته خالق یکتا
بنمایم زمین کرب و بلا
یاحسین این زمان بیا بنگر
تن یاران خویش را بی‌سر

امام حسین: وای وای این دشت پرمحنت کجاست

جبرئیل: قتلگاه تو زمین کربلاست

امام حسین: نعش بسیاری فتاده روی خاک

جبرئیل: جمله یاران تو هستند چاک‌چاک

امام حسین: یک جوان دیدم دو صد چاک از سنین

جبرئیل: هست آن حر‌ّ دلاور یاحسین

امام حسین: ماه‌رویی چاک‌چاک از خنجر است

جبرئیل: شبه پیغمبر علی‌ اکبر است

امام حسین: یک جوانی دست و پا از خون حنا است

جبرئیل: قاسم، داماد تو در کربلاست

امام حسین: اندر آن صحرا دو طفلی بی‌سرند

جبرئیل: کودکان زینب بی‌یاورند

امام حسین: پیکری بی‌دست افتاده کنار

جبرئیل: هست عباس علی ای شهریار

امام حسین: کودکی قنداقه‌اش از خون‌ تر است

جبرئیل: طفل شش ماهه‌ات علی ‌اصغر است

امام حسین: کیست این صد پاره از تیغ و سنین

جبرئیل: لال گردم آن تو باشی یا حسین

امام حسین: مطلب دیگر بگو تو از وفا

جبرئیل: کن نظر بار دگر تو کربلا

امام حسین:
فغان و آه ز جور مخالفان دغا
خدا سیاه کند رویشان به هر دو سرا
بیان نما که بدند آن دو کافر ا‌َبتر
که رو‌سیاه شدند هر دو تا صف محشر

جبرئیل:
زبان من ندهد یاری ای امام زمان
که نام آن دو نفر گویم ای شه خوبان
یکی‌اش به جدل و یک ساربان ایا سرور
خدا سیاه کند روی هر دو در محشر
دوباره کن نظر ای سرور زمین و زمان
دیگر ببین که چه می‌بینی اندر آن میدان

امام حسین:
بدان ای حامل وحی الهی
بدیدم چند زن معجر سیاهی
مگر زن‌ها که این‌سان خوار و زارند
اسیر روم و هند و زنگبارند

جبرئیل:
همان زن‌ها که با غم مبتلایند
عیال تو اسیر کربلایند
سر عریان برند در شهر و بازار
سپاه شام و کوفه با دل زار
رضایی یا حسین با این مصیبت
که روز حشر بنمایی شفاعت

امام حسین:
سر و جان عیال من ز شفقت
فدای تار موی جمله امت
گرم صد جان بود در راه غفار
نمایم من فدای امت زار
هر آن‌کس عاشق است از جان نترسد
مدام از خنجر بر‌ّان نترسد

جبرئیل:
به قربان تو ای جانباز یکتا
اگر کردی قبول این سخن‌ها
قلمدان را بگیر از من فدایت
به خط و مهر خود بنویس حجت

امام حسین:
به روی چشم حکم حی سبحان
نویسم حجت خون خود این‌سان
همه باشید شاهد بهر امت
ز خون خود نویسم حال حجت
هزاران جان من ای حی داور
فدای امت جدم پیمبر
کنم مهر این نوشته من به دلخواه
شفیع امتم الحمدلله
بگیر این سر خط خون حسین است
حساب خنجر و تیغ و سنین است

جبرئیل:
همین حجت که بسپردی ایا شاه
بگویم تا شوی از رمزش آگاه
چه اندر کربلا با حال محزون
ببینی نعش اکبر غرقه در خون
غضب‌آلوده آری روی در جنگ
که ره سازی به دشمن سر به سر تنگ
دهم آن روز این حجت نشانت
نمایند گریه بهرت شیعیانت
بهای خون تو با مزد حجت
کلید دوزخ و مفتاح جنت
همین دم می‌رسد هاتف فدایت
کلید جنت آرد از برایت

هاتف:
سلام علیک ای رسول انام
خداوند فرموده است این پیام
که طفلت حسین کار مردانه کرد
قبول بلاها ز پیمانه کرد
چه بر او شد این درد و غم سرنوشت
به او داده‌ایم اختیار بهشت
بگیر این کلید بهشت و جحیم
بده بر حسین غریب الیم

پیغمبر:
بگیر این کلید بهشت یا حسین
عطا کرده خلاق با زیب و زین
بود هر دوشان اختیار شما
خوشا حال شیعه به روز جزا

امام حسین(ع):
جبرئیل ای امین وحی خدا
بار دیگر تو کربلا بنما
تا ببینیم که کار من چه شود
بر سر اهل بیت من چه رسد

جبرئیل:
که یاحسین تو ببین اشک چشم گریه‌کنان
چنان خموش کند سوز آتش نیران
کنون بیا بنگر جای دوستانت را
مکان تعزیه‌داران و شیعیانت را

امام حسین(ع):
جبرئیل ای پیک خلاق جهان
به‌به از این باغ این جاه و مکان
آرزوی دیگرم باشد چنین

جبرئیل: مطلب خود را بگو ای مه‌جبین

امام حسین: از که هست این قصر عالی با‌صفا

جبرئیل: هست جای کشتگان کربلا

امام حسین: از که هست این منظر پر زیب و زین

جبرئیل: هست جای تعزیه‌دار حسین

امام حسین: از که باشد این قصور پر حجاب

جبرئیل: آن‌که گرید بر تو ای عالی‌جناب

امام حسین: از که باشد این دو قصر با‌نشان

جبرئیل: هست قصر سینه‌زن با نوحه‌خوان

امام حسین: از که این قصر است همچون نیرین

جبرئیل: هر که خدمت می‌کند بهرت حسین

امام حسین: از که این کاخ است مثل آفتاب

جبرئیل: آنکه بانی می‌شود عالی‌جناب

تعزیه سرای 72 تن             نوشته  عباس سیفی نژاد

 کیمیایست عجب تعزیه داری حسین .... که نتوان زکسی منت اکثیر کشد
یکی از نویسندگان وبسایت : عباس سیفی نژاد
09184339021
****
09365088749

abas.seyfi@yahoo.com

استدیو عسگری
سایت تعزیه حصار خروان
بازار شام
حمزه سید الشهدا
ساوه
سبزوار
شاه چراغ
امام زاده نجمه خاتون
امام زاده اسحاق
شاهزاده بی بی حلیمه خاتون
شاهزاده اسماعیل
حضرت معصومه
جشنواره عاشورایی
بلوچستان
فارس
کردستان
مشهد
رزدجرد
تعزیه حضرت عباس و امام حسین به زبان ترکی
نسخه قدیمی
نسخه تعزیه به زبان ترکی
نسخه تعزیه
ترکی
قزوین
ورس
شیراز
یزد
اردهال
کاشان
اردبیل
شهادت حضرت قاسم
شهادت حضرت علی اکبر
شهادت حضرت حربن ریاحی
شهادت حضرت رقیه
شهادت امام رضا
شهادت حضرت زهرا
شهادت حضرت علی (ع) را به عموم عاشقان و مردم جهان تسلیت عرض می کنیم
گروه های تعزیه خوانی
اطلاعیه
اعلانیه
دانلود
نطرسنجی
هیئت هفتگی
تفرش
درگذشت
مشهد
اراک
قم
تهران
اجرای تعزیه در سراسر ایران
محمد حسین محبی

پایگاه جامع عاشورا
ابزار و قالب وبلاگ
هواداران محمد حسین محبی
دهه سوم1393
اشعار(حدیث اشک)
مسجدآشتیانیها
تعزیه گوه مخلص تعزیه طالقان
ایوان زمان
استریو یاس زیاران
قیمت اهن
توپ صدا دانلود آهنگ
تعزیه نهاوند
همه چیز در سایت تعزیه
چوپان دروغ گو
نظرسنجی
نسخه تعزیه
تعزیه در روستای ازنوجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
فروش عمده ایرانسل
گنجینه تعزیه
استدیو عسگری
تعزیه سیرجان سایت
تعزیه در جلنگدران
تعزیه سیرجان
شیپور سعید نبئی
عكس تعزیه خوانان
بیوگرافی تعزیه خوانان
دانلود فیلم تعزیه
انجمن تعزیه ایران
تعزیه خوانی استان اراك
تعزیه حرفه ای ایران سایت
شماره تعزیه خوانان برتر
شاهنامه فردوسی
تعزیه قودجان
آپلودفایل
تعزیه سرا
روستای نایه سایت
نسخه تعزیه متوكل عباسی
نسخه به چاه انداختن حضرت یوسف
نسخه تعزیه پادشاهی حضرت یوسف
نسخه كامل مجلس تعزیه روح الارواح
نسخه مجلس تعزیه «عالم ذر»
استدیو عسگری
گنجینه تعزیه

دانشنامه عاشورا

 

مراسم تعزیه خوانی ( شبیه خوانی) در آبان وآذر 1394
طرح آموزش ترومپت تعزیه (به صورت مجازی )
سلام
اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ...
موضوع جدید؟
عکس های تعزیه از چندین دوره (70سال) به قبل و بعد . . . . . . . . .
نسخه های کامل انواع تعزیه ها به زبان های مختلف
توضیح نسخه تعزیه
نظر سنجی مهد تعزیه ایران1
دانلود تعزیه به صورت صوتی و تصویری

انواه نسخه های تعزیه در هر ضمینه ای عباس سیفی نژاد علائدین قاسمی و رضا حیدری و امیر محبی و محمد حسین محبی و حبیب نا لباس تعزیه و اكو 1 . صیاد کشی یزد 2. شهادت شاه شمس الدین محمد علویجه 3 . حج امام  تفرش تعزیه خوانی و شبیه خوانی بزم در تعزیه اجرای مراسم تعزیه در ایران(قدیم) اجرای تعزیه زره پوشی و رزم تعزیه تعزیه در شینقر خلاصه نسخه تعزیه اشعار دوبیتی در تعزیه و پیشخوانی و می خواری و رزم و ... قزوین عکس های قدیمی تعزیه تعزیه سرا گوشه از تئاتر در تعزیه تعزیه در روستا های ایران اشعار تعزیه تهران شیپور تعزیه صوتی و صویری شیپور و ترومپت و سایدرام در تعزیه سخه قدیمی تعزیه +تعزیه سرای 72تن انواع نسخه های تعزیه به صورت pdf ترومپت و سایدرام نسخه کامل تعزیه تعزیه خوانی تعزیه حضرت رقیه اشعار چایی 1393 تعزیه در سراسر ایران اجای مراسم تعزیه و نئاتر در ایران تهران+قم+اصفهان+بوشهر+قزوین+تفرش و.... تعزیه سرای72تن آموزش تعزیه نسخه کامل تعزیه به زبان های مختلف سخه تعزیه های مختلف +عباس سیفی ن مرداد و شهریور در تعزیه سرای72تن اصفهان مهدتعزیه ایران نسخه های .مجلس تعزیه شهادت حضرت عباس در زمینه اراک و منسوب به می اساتید موزیک و موزیکال موسیقی عکس در تعزیه نسخه تعزیه حضرت عباس به زبان ترکی 1394 با ما به روز باشد آموزش شیپور و ترومپد تعزیه جدید ترین نسخه های رایگان دیدگاه جدید در ایران وسراسر کشور به صورت مجازی 

اولین وبلاگ داستان EXO
دانلود سریع نرم افزار
کدستان - مرجع بزرگ کد و ابزار رایگان وب نویسان
لنزک
bartarin ha
میــــــکس شـــــــارژ
دانلود سریع نرم افزار @
شبکه اجتماعی رنگریز
شبکه اجتماعی ایرانی رنگریز
اشعار(حدیث اشک)
تعزیه کاشمر
دانلود آهنگ جدید
تعزیه بادرود
استدیو یاس زیاران
تعزیه بنابر
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
استدیو عرفان تفرش
دانلود بازی و برنامه ی موبایل
گروه تعزیه خوانی عاشقان ثاراله شهرستان زرقان فارس
مسجدآشتیانیها
ستاد برگزاری تعزیه روستای نشلج
هنرکده(دنیای موسیقی ،گیتار ، نت ،ترانه ،نقاشی و..)
گروه تعزیه خوانی باب الحوائج شهرکندر
ساعت دیواری طرح پانـــا اورجینال سایز بزرگ
تعزیه در اتو
تعزیه سرای سبز
هواداران استاد مظفر قربان نژاد
هفت گنج
تعزیه سرای هیو
حامیان تعزیه
دوستداران استاد رضا حیدری
سایت خبری روستا تولا
تعزیه خوانان نهاند
تعزیه حصار خروان
چوپان دروغ گو
تعزیه روستای ازنوجان
کفش کاغذی
جامعه مجازی ایرانیان
دوستاران ابولفضل صابری
خوانسار و تعزیه خوانی حرفه ای
گروه تعزیه خوانی نینوا
تعزیه هیئت قاسم ابن الحسن سرشک
کانون تعزیه شهرستان خلیل آبادخراسان رضوی
تعزیه خوانی در روستای نشلج
استدیوغلامی
هیات تعزیه شهر ششتمند
ندای تعزیه
نسخه تعزیه 1
تعزیه حرفه ای
نسخه تعزیه
یاران تعزیه
تعزیه قودجان
آشتیان
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
استدیوعرفان
تعزیه قمر بنی هاشم احمداباد زرند کرمان
تعزیه سنتی
سفینه نجات
وبلگ تعزیه
ساخت موزیک
تعزیه قودجان
تعزیه سیرجان
یاران تعزیه
کانون قرآن دانشگاه آشتیان
تعزیه سرای 72تن
تعزیه سرا
استدیو عسگری
روستای نایه
دانشگاه آشتیان
روستای كهك

 

به نظر شما برترین موافق خوان كشور چه كسی می باشد؟؟؟بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
کل بازدیدها : نفر
کل مطالب : عدد

onLoad and onUnload Example

روزشمار محرم عاشورا
 


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ

By Ashoora.ir & Blog Skin